AVALEHT KOOLIST KURSUSED ÕPPETÖÖ GALERII KONTAKT  

 
 
• Õppetöö korraldus
• Vastuvõtt
• Tunniplaan
• Õppe tasu
• Kodukord
 
 
 
 
 

Kodukord
Õppetöö korraldus
 Õppeaasta algab 1. septembril, kestab 36 nädalat ja on jaotatud sügis- ja kevadsemestriks:
   vastavalt kestvusega september–detsember ning jaanuar–mai. Õppetöö lõpp on 31.mai.
Koolivaheajad langevad kokku üldhariduskoolide koolivaheaegadega
• Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi lõpul toimuvate arvestustega
 Nädalas on 6–9 tundi, mis jaotuvad kahele-kolmele päevale. Ühe tunni pikkus on 45 minutit,
   tundide vaheajad on 5 minutit.
 Stuudio tundide kellaajad planeeritakse aasta alguses lähtuvalt Kunstikooli õppeprotsessist
 Tunni lõpus on nn avatud minutid lapsevanematele
 Kunstikooli õpilasi hinnatakse stuudios, stuudio tunnistus antakse õppeaasta lõpul
 Õpilased võtavad osa stuudio näitustest, erinevatest üritustest ja konkurssidest
Õpilaste kohustused
 Õpilane on kohustatud kinni pidama õpetajate ja direktori antud korraldustest ja juhtnööridest,
  mis puudutavad õppetööd ja üldist sisekorda koolis
 Garderoobi ei jäeta väärtasju. Õpilaste kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta
 Õpilased vastutavad oma töökoha, neile kasutamiseks antud õppevahendite ja inventari
  säilivuse ja puhtuse eest. Tekitatud kahju kuulub hüvitamisele
 Õpilane hoiab kooli, õpetajate ja kaasõpilaste vara. Lapsevanem korvab kahjud,
  mis on tekitatud tahtlikult või tulenevad kooli sisekorra eeskirjade eiramisest
 Õpilane on tunnis tähelepanelik, töötab hoolega, täidab õpetaja korraldusi ja kasutab tundi
  maksimaalselt oma võimete arendamiseks
 Õpilane ja õpetaja suhtlevad vastastikku lugupidavalt
 Konfliktide ja probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja.
  Tekkinud konfliktid lahendatakse asjaosaliste poolt väljaspool õppetunni aega.
 Muudatustest tunniplaanis teatab õpetaja või õppealajuhataja
 Vahetund on õpilasele puhkamiseks. Vahetunnis ja puhkehetkedel käitutakse viisakalt,
  ei häirita kaasõpilasi, täidetakse õpetajate korraldusi
 Ära sea ohtu kaasõpilaste ja enese turvalisust: keelatud on joosta, rüseleda ja
  lärmata koolimajas põhjuseta
 Õpilane ei ropenda, ei suitseta, ei tarvita alkoholi ega narkootikume, ei mängi hasartmänge,
  ei ahista kaaslasi vaimselt ega füüsiliselt
 Iga õpilane ja õpetaja kannab hoolt puhtuse ja korra eest kõigis ruumides
Õpilaste õigused
 Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.
   Vägivalla juhtumitest informeerida koheselt direktorit või õppealajuhatajat.
 Avaldada põhjendatud rahulolematust õpetaja osas klassijuhatajale, õppealajuhatajale või
  direktorile
 Esitada direktsioonile pretensioone õpetamise kvaliteedi suhtes.

 
 
 
© Kunstikool Stuudio DAK 2014